Projekt COMON nudi objedinjeni koncept monitoring procesa na različitim skalama priobalnih voda u Jadranskom moru razvijajući metodologiju prostornog ažuriranja geostatističkim pristupom i metodama numeričkog modeliranja. Konačno objedinjene mape odabranih parametara kakvoće voda mogu poslužiti prikazu različitih modelskih scenarija budućeg opterećenja i/ili klimatskih utjecaja na priobalno područje što predstavlja vrlo važni alat za održivo prostorno planiranje te razvojne strategije na lokalnoj i regionalnoj razini. Razvoj i dizajn novih driftera koji skoro kontinuirano unutar razdoblja korištenja mogu mjeriti određene parametre in-situ te njihova integracija s mjerenjima na ostalim skalama predstavlja inovativni koncept s mogućnošću patentiranja za široki spektar dionika, od malih i srednjih poduzetnika koji već nude usluge mjerenja do državnih i lokalnih institucija koje su nadležne za provođenje ODV i MSFD.

Članovi tima
Za provedbu znastveno-istzraživačkih aktivnosti zadužen je „istraživački tim“, koji je direktno odgovoran Projektom uredu i kojeg čine:

Voditelj projekta te ujedno voditelj istraživačkog tima – Prof. Roko Andričević, FGAG

Članovi istraživačkog tima:
Prof. dr. sc. Hrvoje Gotovac, FGAG
doc. dr. sc. Vladimir Divić
doc. dr. sc. Mijo Nikolić, FGAG
Petra Šimundić, mag oec.
dr. sc. Ivica Janeković, Zelena infrastruktura d.o.o.